Hội thảo về Insulin dược phẩm sinh học Boao

Phòng AHU

Hành lang phòng sạch

Cửa phòng sạch và cửa sổ

Phòng sạch trệt

Thiết bị dược phẩm

Công trình đường ống