Phòng thí nghiệm sinh học FVIL

Phòng sạch AC

Hành lang phòng sạch

Cửa phòng sạch và cửa sổ

Lắp đặt phòng sạch

Cửa sổ phòng sạch

Quá trình dẫn nước