Phòng sạch sinh học Runhui

Phòng AHU

Phòng thí nghiệm sinh học

Hành lang sạch

Cửa sổ thông hành phòng sạch

Đường ống phòng sạch

Đường ống quy trình phòng sạch