Maiquer Food Co., Phòng sạch

Phòng tắm máy lạnh

Hành lang phòng sạch

Cửa phòng sạch và cửa sổ

Phòng thí nghiệm Phòng sạch

Phòng sạch sẽ

Phòng xử lý